Vastuullisuus

Meklaripaja, vastuullisuuden kehittäminen
Yhteenveto 18.6.2024

1. Meklaripajan vastuullisuus

Meklaripaja tunnetaan markkinassa yrittäjävetoisena avoimena ja aitona, konkreettista viestintää harjoittavana ja laadullisesti vaativana toimijana. Ryhtyessämme laatimaan yhtiömme vastuullisuusohjelmaa, halusimme sen olevan aidosti arjessamme kulkeva ja kehitettävä asia. Kokonaisuus, jonka tunnistaa teoissa ja valinnoissamme ja joka luo puitteet ja tavoitteet tulevaisuudellemme. Haluamme edistää vastuullisuutta koko toimialalla, harjoittamalla aktiivista yhteistyötä alan toimijoiden kanssa sekä osallistumalla julkiseen keskusteluun ja yhteistyöfoorumeihin. Toiminnallamme on aina vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ohjelmallamme haluamme pitää huolta siitä, että vastuullisuusnäkökohdat ovat toiminnassamme läpinäkyvästi läsnä.

2. Meklaripajan olennaiset vastuullisuusnäkökohdat

Meklaripaja on arvioinut toimintansa olennaiset vastuullisuusnäkökohdat hyödyntämällä eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) luetteloa kestävyysseikoista. Arvioinnissa Meklaripaja on tarkastellut ns. kaksoisolennaisuuden näkökulmasta sekä oman toimintansa vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan että eri kestävyysseikkojen vaikutuksia Meklaripajan toimintaan. Tarkastelussa on arvioitu riskejä ja mahdollisuuksia sekä vaikutuksia Meklaripajan arvoketjun eri osissa.

Arvioinnin pohjalta Meklaripajan olennaisiksi vastuullisuusnäkökohdiksi nousivat:

Alla olevassa kuvassa on esitetty Meklaripajan toiminnan vastuullisuusvaikutukset Meklaripajan arvoketjulla.

3. YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet

Meklaripaja soveltaa toiminnassaan YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteita (UN Principles for Sustainable Insurance, PSI). PSI on vakuutusalan kansainvälinen viitekehys, jossa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät kysymykset sisällytetään alan yritysten toimintaan. PSI:n mukaisesti kestävä vakuuttaminen tarkoittaa strategista lähestymistapaa, jossa kaikki vakuutusarvoketjun toiminnot, mukaan lukien vuorovaikutus sidosryhmien kanssa, tehdään vastuullisella ja eteenpäin katsovalla tavalla tunnistaen, arvioiden, halliten ja seuraten ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Vaikka Meklaripaja ei toimikaan vakuutusyhtiönä, on Meklaripaja tärkeässä roolissa, kun puhutaan vuorovaikutuksesta eri sidosryhmien kanssa. Siksi näemme tärkeäksi, että myös me voimme osaltamme edistää vakuutusalan vastuullisia käytäntöjä. Sovellamme YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteita toimintaamme seuraavasti:
 1. Vastuullisuuskriteerien integrointi päätöksentekoon:
  • Meklaripaja huomioi ESG-asiat päätöksenteossaa mm. tekemällä yhteistyötä hyvämaineisten vakuutusyhtiöiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen ja täyttävät vastuullisuuskriteerit.
  • Meklaripaja neuvoo asiakkaitaan huomioimaan kestävyystekijät vakuutustuotteen valinnassa.
  • Meklaripaja kouluttaa omaa henkilökuntaansa kestävän kehityksen periaatteisiin ja niiden huomioimiseen vakuutusalalla ja asiakasneuvonnasa.
 2. Yhteistyö vastuullisuuskysymyksiä koskevan tietoisuuden lisäämiseksi, riskien hallitsemiseksi ja ratkaisujen kehittämiseksi:
  • Meklaripaja edistää vastuullisuutta asiakkaidensa ja liikekumppaneidensa keskuudessa tuomalla esiin vastuullisuustoimenpiteiden vaikutusta vakuutusyhtiöiden vastuuvalintaan.
  • Meklaripaja auttaa asiakkaitaan hallitsemaan ja vähentämään ESG riskejä, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksia liiketoimintaan, sekä välttämään ympäristövahinkojen syntymistä.
 3. Yhteistyö viranomaisten, lainsäätäjien ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa yhteiskunnallisten vastuullisuustoimien edistämiseksi
  • Meklaripaja osallistuu julkiseen keskusteluun ja yhteistyöfoorumeihin ja edistää vakuutusalan vastuullisia ja kestäviä käytäntöjä.
 4.  Avoimuus vastuullisuustyössä
  • Meklaripaja kertoo avoimesti omasta vastuullisuustyöstään ja kannustaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan samaan.

4. Ympäristön pilaantumisen ehkäisy ja ilmastonmuutoksen hillintä

Meklaripajan omat suorat ympäristövaikutukset ovat pieniä. Sen sijaan Meklaripajan vakuutusneuvonnalla voi olla merkittävä rooli asiakkaiden ympäristövahinkojen ehkäisyssä ja ilmastonmuutokseen varautumisessa.

Toimistotyöläisinä yrityksemme toiminta ei kuormita ympäristöä merkittävästi. Eniten vaikutuksia syntyy työmatkustamisesta asiakkaidemme luokse. Vältämme turhaa matkustamista ja suosimme etäpalavereja varsinkin rutiiniasioissa. Kun matkustaminen on tarpeen, suunnittelemme reitit ja pyrimme yhdistämään useita käyntejä samalle matkalle. Käytämme julkista liikennettä silloin, kun se sijainti huomioiden on järkevää.

Turun toimitilamme sijaitsevat toimistohotellissa, joka pyrkii minimoimaan tilojensa ympäristökuormituksen. Toimistohotelli seuraa aktiivisesti tilojensa energiankulutusta ja raportoi siitä nettisivuillaan. Jyväskylän toimiston sähkösopimuksen aiomme vaihtaa vihreään sähköön.

Pyrimme vähentämään syntyvän jätteen määrää käyttämällä pääsääntöisesti sähköisiä asiakirjoja. Tulostamme vain tarpeeseen. Hankintamme perustuvat laadukkaisiin ratkaisuihin, materiaaleihin ja kumppaneihin. Suosimme suomalaista yrittäjyyttä. Tietotekniikka ja puhelimet vuokrataan, ja palveluntarjoaja toimittaa laitteet uudelleen käyttöön.

Keskeinen osa vakuutusneuvontaamme on asiakkaidemme neuvominen ympäristövahinkojen ehkäisyssä. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme turvaamaan toimintansa siten, että vahingot pystytään estämään ennalta. Jaamme aktiivisesti tietoa sattuneista vahingoista, käymme läpi vahinkotilastoja ja keskustelemme tekemistämme havainnoista asiakkaiden kanssa.

Tuomme myös verkostojen asiantuntemusta asiakkaiden käyttöön. Asiantuntemuksen avulla asiakas pystyy paremmin ehkäisemään vahinkojen syntymistä.

5. Oman henkilökunnan hyvinvointi

Henkilökunnan hyvinvointi on Meklaripajalle ensiarvoisen tärkeää, sillä hyvinvoiva henkilökunta mahdollistaa yrityksen menestymisen. Meklaripaja haluaa olla hyvä työnantaja, joka panostaa vuorovaikutteiseen työyhteisökulttuuriin. Henkilökuntamme osaamisen kehittämiseen panostetaan paljon ja se toteutetaan pääsääntöisesti työnantajan kustannuksella.

Työnantajana olemme hyvin joustava ja tavoitteenamme on henkilöstöetujen vuotuinen laadullinen parantaminen. Toimimme hajautetussa organisaatiossa ympäri Suomen, mistä syystä sisäinen hyvinvointimme ja vuorovaikutuksen määrä on keskeisessä asemassa menestyksellemme. Haluamme aktiivisesti löytää ja toteuttaa uusia tapoja toteuttaa hyviä henkilöstökäytäntöjä. Työyhteisömme maine on valtakunnallisesti saavuttanut huomiota ja meille haetaan töihin.

Meillä jokaista työntekijää kohdellaan tasavertaisena työyhteisön jäsenenä. Meille kokemus on etu, ei haitta. Ikähaarukkamme on 40 – 62 v. Sukupuolijakauma on vaihdellut tasaisesti 50 prosentin molemmin puolin.

6. Tietoturva

Asiakkaiden tietojen luotettava ja turvallinen käsittely on liiketoimintamme edellytys, ja olemmekin panostaneet tähän. Teknisestä tietoturvasta huolehtii suomalainen Lounea, joka toteuttaa tiedon suojauksen, varmistuksen ja valvonnan. Lounea myös kouluttaa henkilökuntaamme tietoturvalliseen toimintaan mm. testaamalla henkilökunnan valmiutta tunnistaa kalasteluviestejä. Seuraamme tietoturvan tasoa Lounean toimittamien raporttien kautta.

7. Vastuulliset markkinointikäytännöt

Vastuullisuus tuotteiden ja palveluiden esittämisessä on Meklaripajalle erittäin tärkeä asia ja varmasti koko markkinassa erottautumistekijä. Annamme tuotteista ja palveluista oikeat ja totuudenmukaiset tiedot asiakkaillemme ja julkisessa viestinnässä. Edellytämme myös kumppaneina toimivilta vakuutusyhtiöiltä oikeiden ja ajantasaisten tietojen tarjoamista asiakkaillemme, mukaan lukien SFDR:n mukaiset vakuutusyhtiöitä koskevat tiedonantovelvoitteet.

Huolehdimme hyvän vakuutustavan mukaisesta toiminnasta yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa.

Autamme asiakkaita huomioimaan toimintaansa liittyvät ESG riskit ja kerromme kestävyystekijöiden merkityksestä vakuutustuotteen valinnassa. Koulutamme myös omaa henkilökuntaamme kestävän kehityksen periaatteisiin ja niiden huomioimiseen asiakasneuvonnassa. Kannamme vastuumme virheistämme ja selvät tapaukset hyvitämme heti asiakkaillemme.

8. Vastuullisuutta edistävä toimijuus vakuutusalalla

Haluamme aktiivisesti edistää vastuullisuutta vakuutusalalla. Annamme aktiivisesti ratkaisuehdotuksia, jos huomaamme vakuutusalalla poikkeamia ja ongelmatilanteita. Osallistumme julkiseen keskusteluun ja yhteistyöfoorumeihin ja
edistämme vakuutusalan vastuullisia ja kestäviä käytäntöjä.

Toimimme vain hyvämaineisten ja luotettavien vakuutusyhtiöiden kanssa, joiden toiminnan vastuullisuuden olemme itse varmistaneet. Rahanpesun torjuntaan meillä on käytössä sähköinen ohjelmisto DOKS.

Pidämme huolen omista liiketoimintaedellytyksistämme panostamalla kannattavaan kasvuun. Tavoitteemme on olla pysyvästi luottoluokitukseltaan AAA tason konserni. Vahva pohja luo turvaa myös asiakkaillemme. Taloudellinen tuloksemme on avointa henkilöstölle kuukausitasolla. Osan taloudellisesta tuloksesta ohjaamme hyväntekeväisyyteen.

Meklaripajan SFDR-periaatteet

Toimintaperiaatteet kestävyysriskien huomioon ottamiseksi vakuutusneuvonnassa:

Vakuutusneuvonnassa annamme vakuutuksenottajalle ennen sopimuksen syntymistä yleisellä tasolla tietoa kestävyysriskeistä ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta sijoituksen tuottoon. Huomioimme kestävyysriskit vakuutusneuvonnassa kartoittamalla asiakkaan kestävyystekijöihin liittyvät mieltymykset.

Haitallisten kestävyysvaikutusten huomioiminen:

Pääasiallisilla haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan sijoituskohteiden toiminnasta suoraan tai välillisesti aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille.

Meklaripaja ei tarjoa asiakkailleen suoraa sijoitusneuvontaa, vaan asiakas päättää itse valitsemansa vakuutustuotteen sisällä sijoituskohteista. Meklaripaja ei myöskään itse hallinnoi välittämiään vakuutustuotteita, vaan vakuutustuotteiden hallinnoinnista vastaavat vakuutusyhtiöt. Meklaripaja ei näin ollen itse arvioi sijoituskohteiden haitallisia kestävyysvaikutuksia.

Edellytämme kuitenkin niiltä vakuutusyhtiöiltä, joiden tuotteita välitämme asiakkaillemme, että vakuutusyhtiö on laatinut SFDR:n vaatimusten mukaiset toimintaperiaatteet haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisesta. Edellytämme kumppaneiltamme tiedonantoa liittyen kestävyyshaittoihin ja tapoihin huomioida ne sijoituspäätöksissä, soveltuvin osin.

Kestävyysriskien huomioiminen palkitsemisessa:

Yhtiön johto vahvistaa palkkiomallin vuosittain kestävyysriskit huomioiden. Palkitseminen perustuu Meklaripajan strategisiin tavoitteisiin, joihin sisältyy asiakkaan menestymisen edellytysten turvaaminen. Henkilöstömme ei saa palkkiota yksittäisten vakuutusten välittämisestä. Suomen lainsäädännön mukaisesti emme saa palkkioita vakuutusyhtiöiltä, vaan asiakas maksaa palkkion palveluistamme. Tämä varmistaa riippumattoman vakuutusten välittämisen. Palkkiomalli ei kannusta asiakkaan kannalta epäedullisiin ratkaisuihin tai epäterveeseen riskinottoon.