TIETOSUOJASELOSTE

Meklaripaja Oy:n (3223068-7) asiakasrekisterin tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä 
Meklaripaja Oy 
Y-tunnus 3223068-7 
Pasantie 12  
21280 RAISIO 
040 7544808 
marko@meklaripaja.fi 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Marko Leppänen 
Pasantie 12 
21280 RAISIO 
040 7544808 
marko@meklaripaja.fi  

Rekisterin nimi 
Meklaripaja Oy:n asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palveluiden tarjoamiseen, myyntiin ja toimittamiseen sekä palveluiden kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä tiedottamis- ja markkinointitarkoituksissa. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita. 

Rekisterin tietosisältö 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: 

  • Henkilön etu- ja sukunimi 
  • Henkilötunnus 
  • Edustamansa yhteisö ja asema 
  • Sähköpostiosoite 
  • Postiosoite 
  • Puhelinnumero 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. 

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä muilta kolmansilta osapuolilta kuten palveluntarjoajilta, joiden kanssa tai joiden kautta rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Lisäksi joka tapauksessa henkilötietoja säilytetään mahdollisen lakisääteisen säilytysajan mukaisesti 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.  

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Henkilötietoja siirretään yrityksen lukuun toimiville vakuutusmeklareille. Vakuutusmeklarit ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusta ja sen käsittelijöille asettamia velvollisuuksia.  

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rekisterinpitäjällä olevien lakiin tai määräyksiin perustuvien velvoitteiden toteuttamiseksi tai viranomaisten lakiin perustuvien luovutuspyyntöjen mukaisesti. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja monivaiheisen tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurein ja teknisellä suojautumisella. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan reksiterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt 

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa ja ne on suojattu siten, että niihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  

Rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin ja ne on suojattu siten, että niihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisella palomuurilla sekä teknisellä suojauksella.  

Tietojärjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat erillisellä sopimuksella sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle. (ks kohta Rekisteriä hoitava taho). 

Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks kohta Rekisteriä hoitava taho). 

Niiltä osin, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen tätä tehdyn tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Evästeiden kerääminen 

Nettisivuillamme käytetään evästeitä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Tietojen avulla parannetaan nettisivujen toimivuutta ja sisältöä sekä kehitetään liiketoimintaa.  

Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä evästetiedot.